Ansökan

Ansökningstiden

Nästa ansökningstid är 24.12.2019–31.1.2020. Under denna period är ansökningsblanketten tillgänglig på vår hemsida.

Anvisningar

Alla ansökningar bör inlämnas i elektronisk form. Endast ansökningar som lämnats in både elektroniskt och som papperskopior enligt dessa anvisningar beaktas.

Observera att det finns en separat blankett för ansökan om understöd för forskning och en annan för ansökningar som gäller understöd för fortbildning och projekt.

Ansökningar för forskningsstipendier inlämnas elektroniskt på vår blankett och dessutom som sex fullständiga papperskopior (ett undertecknat original + fem kopior av den).

Ansökningar för fortbildning och projekt inlämnas elektroniskt och som två papperskopior (ett undertecknat original + en fullständig kopia av den).

Ansökningar sänds till postadressen

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Georgsgatan 4 A 5
00120 Helsingfors.

Ansökningar returneras inte till avsändaren

Personuppgifter och bankkontakter

De som erhållit stipendium får svar till den e-postadress som de meddelat i sin ansökan. I samma brev sänder vi anvisningar om hur stipendiaten kan sända sitt socialskyddssignum och bankuppgifter. Inloggning till krypteringsprogrammet sker med samma koder som ansökan sänts med.

Forskningsprojektets namn

Forskningsprojektets namn skrivs på svenska om blanketten i övrigt är ifylld på svenska. Namnet kan också skrivas på det språk som är forskningens arbetsspråk. Namnet behöver inte översättas.

Forskningsperioden

Forskningsstipendier beviljas för perioden 2018-2019. Redovisning inlämnas per 15.12.2019.

Forskningstiden kan vid behov förlängas två år varvid också utbetalningen kan uppskjutas, vänligen kontakta stiftelsens kansli gällande dessa frågor. Beloppet bör lyftas senast 31.12.2021 och redovisning bör då inlämnas senast 31.3.2022.

Om forskaren eller forskningsgruppen ansöker om tilläggsfinansiering vid följande utdelning bör mellanrapport inlämnas 15.12.2019.

Forskningsbudget

Om forskaren önskar inkludera universitetsoverheads i sin forskningsbudget bör denna summa medräknas i övriga kostnader. Om övriga kostnader överstiger 2000 € bör summan specificeras i forskningsplanen.

Forskaren kan även ingå ett universitetsavtal gällande kostnaderna.

Fortbildnings- och projektstipendiers fatalietider

Tidpunkten för fortbildningen eller projektet skall inträffa mellan 1.4.2018 och 31.3.2020. Beloppet bör dock lyftas före 31.12.2019 och redovisning inlämnas snarast möjligt, dock senast 31.3.2020.

Med sin underskrift styrker den som ansöker att

  • Stiftelsen får publicera den ansökandes namn, ändamålet för stipendiet och stipendiebeloppet på listan över stipendiemottagare på stiftelsens hemsida och i stiftelsens årsberättelse.
  • Stipendiaten förbinder sig med sin namnteckning att elektroniskt inlämna en redovisning inom utsatt tid och godkänner att den elektroniska redovisningen lagras i stipendieansökningsregistret. Läs mer om redovisning av stipendier.
  • Stipendiaten godkänner att uppgiften om beviljat stipendium kan informeras till andra finansiärer innan offentliggörandet för att undvika dubbla beviljningar.

Vid uppgörandet av stiftelsens stipendieregister har man åtföljt personregisterlagen och förordningen om datasekretess.

Dataskydd

Stipendiemottagandet

Skriftligt besked sänds inom maj månad. Mottagarna publiceras på stiftelsens hemsida och i stiftelsens årsberättelse.

Stipendiebesluten fastslås på stiftelsens årsmöte, varefter svarsbrev skickas ut elektroniskt. Stipendiaterna uppmanas i svarsbrevet att helst per e-post till stiftelsen(a)gyllenbergs.fi sända sitt socialskyddssignum och bankkonto för utbetalningen som sker årligen i början av juni. De som redan vid ansökandet lämnat in uppgifterna behöver inte beakta uppmaningen.

Forskningsstipendierna utbetalas i två rater, en rat per år om inte annat överenskommits. Fortbildnings- och projektstipendier utbetalas som ett enda belopp då mottagaren kontaktar kansliet.

Beviljat stipendium utbetalas inte om föregående stipendium inte har redovisats.

De beviljade forskningsstipendierna meddelas till Lantbrukarnas Pensionsförsäkring (MELA) om forskningstiden överstiger fyra månader eller om beloppet överskrider det gränsvärde som fastställs årligen.

Stiftelsen rapporterar årligen alla utbetalda stipendier till skatteverket.

Forskningsstipendier som beviljats år 2018 måste lyftas senast 31.12.2021. Fortbildnings- och projektstipendierna måste lyftas senast 31.12.2019

Svar på frågor

Kontakta Antonia Laszlo, 09-647390 eller sänd e-post: antonia.laszlo(at)gyllenbergs.fi