Ansökningsblankett

Den elektroniska blanketten kommer att finnas på nätet från och med 24.12.2019 till och med 31.1.2020 (kl. 23.59). Blanketten finns på nätet endast medan ansökningstiden pågår och kan inte sändas under tiden mellan utdelningarna.

Både enskilda forskare och forskargrupper kan ansöka om forskningsunderstöd.

Fortbildnings- och projektstipendier ansöks personligen. Man kan inte ansöka för en grupp på samma blankett, utan varje gruppmedlem söker på egen blankett. Också registrerade föreningar kan ansöka om stipendium. Med en och samma blankett kan ansökas endast för ett ändamål. Ändamålet kan vara en fortbildning, en kurs (som kan bestå av flera moduler), ett bok- eller annat projekt som faller inom utdelningskriterierna. En person kan ansöka om endast ett fortbildnings- och projektstipendium per stipendieperiod (två år).

Då man ansöker om understöd för fortbildning eller projekt bör den sökandes grundutbildning framgå. Om fortbildningen sker utomlands bör också vitsord eller bevis för behövliga språkkunskaper bevisas. I ansökan skall ingå kurs- eller fortbildningsprogrammet och vem som organiserar utbildningen.

All information skall fyllas i blanketten, vi tar inte emot bilagor

Sänd ansökningen för forskning elektroniskt, printa ut den och underteckna. Sänd pappersutskrifterna (ett undertecknat original + fem kopior av den) till nedanstående adress.

Ansökningar för fortbildning och resor inlämnas elektroniskt och som två papperskopior (ett undertecknat original + en fullständig kopia av den).

Ansökningar sänds till postadressen med poststämpel senast 31.1

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Georgsgatan 4 A 5
00120 Helsingfors.

Ansökningar returneras inte.

Till ansökningblanketten